Hair Products

Dexe black hair shampoo …

Ksh. 50.00

Details
Noorani Black henna

Ksh. 50.00

Details
Dexe Black Hair Shampoo …

Ksh. 50.00

Details
Abuja braid

Ksh. 80.00

Details
Radiant hair cream

Ksh. 100.00

Details
Subaru Hair dye

Ksh. 100.00

Details
Minarq coconut oil

Ksh. 120.00

Details
Levana hair cream

Ksh. 120.00

Details
Movit hair dye

Ksh. 150.00

Details
Subaru hair colorant

Ksh. 150.00

Details
Olive oil sheen spray

Ksh. 150.00

Details
Radiant olive oil

Ksh. 160.00

Details
Radiant olive oil

Ksh. 250.00

Details
Mouldin' gel wax

Ksh. 350.00

Details
Olive oil sheen spray

Ksh. 350.00

Details
kids style

Ksh. 400.00

Details
haircuts

Ksh. 500.00

Details
Flat iin

Ksh. 500.00

Details
Olive hair treatment

Ksh. 500.00

Details
Dark & Lovely Colour int…

Ksh. 600.00

Details
Braided bandika

Ksh. 800.00

Details
Tatu Tatu normal lines

Ksh. 800.00

Details
Tatu tatu medium

Ksh. 800.00

Details
Bob braids

Ksh. 1000.00

Details
Kiganda braids

Ksh. 1000.00

Details
Twisted bandika

Ksh. 1000.00

Details
Thick kiganda

Ksh. 1000.00

Details
Kiganda normal bandika

Ksh. 1000.00

Details
Kiganda large

Ksh. 1000.00

Details
Box braid bandika

Ksh. 1000.00

Details
Top